EU-BUDGETEN

EU lägger fast budgetramar för sju år framåt. Den nuvarande budgeten löper ut i december 2020 så den kommande täcker alltså åren 2021 till 2027.

Beslut om budgeten fattas av EU:s stats- och regeringschefer och samtliga måste vara eniga. Europaparlamentet har sedan vetorätt och brukar använda den till att kräva ändringar.

Handlingsspelet är mycket intrikat. Även om medlemsländernas avgifter baserar sig på en förutbestämd fördelning (i princip ens BNP) så beror utfallet rätt mycket på hur stor den samlade budgeten är, hur stora bidrag ett land kan räkna hem (hur stort jordbruksstödet blir eller forskningsanslagen) och hur rabatterna fördelas.

Det sistnämnda stammar från 1985 när Storbritannien pratade till sig en rabatt på 66 procent av mellanskillnaden mellan deras EU-avgift och EU-bidrag. Danmark, Sverige, Nederländerna, Tyskland och Österrike pratade 1999 till sig en rabatt på deras andel av den brittiska rabatten (25 procent). Senare har Sverige skaffat sig två andra rabatter, en på momsavgiften och en på BNI-avgiften.

Diskussionen blir också politisk. Hur mycket pengar man spenderar på ett visst samhällsområde är ju ett politiskt val.

I debatten som är i full gång om nästa sjuårsperiod, har till exempel 24 EU-länder förklarat sig villiga att öka sin EU-avgift (en premiär i budgetsammanhang) för att ge EU mer pengar att använda. Framförallt nämns gemensamma åtgärder inom försvar, gränser och antiterrorism.

Den svenska regeringen har förklarat att huvudmålet för Sverige i dessa budgetförhandlingar är det motsatta, att få sänkt svensk avgift.

I EU-kommissionens förslag från maj 2018, ökas anslagen till just de områden som flera länder nämnt ovan, liksom till forskning, digital utveckling samt klimatåtgärder. Jordbruk och regionalpolitik föreslås få minskade bidrag.

Andra nyheter i budgetförslaget, är att alla rabatter föreslås försvinna och att bidrag bör kopplas till att ett land respekterar rättsstaten.

När ramarna för sjuårsbudgeten blivit klara, diskuterar de tre institutionerna ettåriga budgetar. EU-kommissionen gör ett förslag senast den 1 september varje år, byggd på förslag från rådet och parlamentet. Senast oktober ska rådet ha enats om sin åsikt varpå parlamentet har 42 dagar på sig att föreslå ändringar. Före årets slut ska man ha enats.

Några tumregler om EUs budget är att;

  • EU får inte ta upp skatter – man är alltså beroende av medlemsländernas inbetalningar.
  • EU får inte gå med minus.
  • Varje sjuårsbudget kommer med ett tak – just nu är det att budgeten får inte överstiga 1,23 procent av EU-länderna samlade BNI.
  • Om EU-länderna inte kan enas om budgeten så fortsätter förra årets budget att löpa vidare. EU kan alltså aldrig få en ”shut down” som amerikansk statsförvaltning.